วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อัจฉรา มานะพันธานนท์ 04510097
PITIWUT @rt 04510079


Thanadej Tra. 04510069
069

ศิรินาถ กันคล้อย 04510093


Assignment 3 Piyaluck H. 04510080


Assignment 3:Tada Kongjonrak 04510072
Jirapa P. 04510056


Kornnida Vichayapai 04510051


ศิรินาถ กันคล้อย 04510093
Sasikan K. 04510091


SIPAKORN K.04510076
รัมย์ 04510088


เสื้อ

PRANOD 04510078
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

069

เหนื่อยหลอน


"หลอน"
"เหนื่อย"


นส.ศิรินาถ กันคล้อย 04510093


PITIWUT art 04510079

เหนื่อย
หลอน

NAPAT JITTAPANUDATE 04510064

เหนื่อย

หลอน


Adchara Manaphanthanont 04510097


หลอน


เหนื่อย
Jirapa P. 04510056

"หลอน"

"เหนื่อย"

Sasikan K. 04510091


เหนื่อย
หลอน

Piyaluck H. 04510080

เหนื่อย


หลอน

Assignment 2 : Tada Kongjonrak 04510072

เหนื่อย
หลอน


Rum Napombejra 04510088

เหนื่อย


หลอน